Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

 • Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.

Makale Yazım Şablonu

Makale Yazım Kuralları:

 1. Makaleler; Ana Başlık, Öz, İngilizce Başlık, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (ayrı olabilir) Sonuç, Teşekkür veya Bilgi Notu (gerekli ise) ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
 2. Makale içinde metin A4 (210 x 297 mm) formunda Microsoft Word formatında, üst ve alttan, 2 cm; sağ ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılarak 1 satır aralığı ile 12 punto “Times New Roman” yazı karakterinde yazılmalı ve metin iki yandan hizalanmış olmalıdır.
  Ana Başlık haricinde tüm bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle, koyulaştırılmış, 12 punto yazı karakterinde, sola yaslı ve üstten birer boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklardan sonra metin ile arasında boşluk bırakılmadan yazmaya devam edilmelidir. Tüm paragraflarda paragraf başı 0.5 cm içerden başlayarak devam edilmelidir.
 3. Yazım kurallarına uygun hazırlanmış olan makale 20 sayfayı aşmamalıdır.
 4. Ana başlık: 14 punto, koyulaştırılmış (bold) olarak ve başlıktaki her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde 1 satır aralığı ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Yayın bir tezden ya da bir projeden yapılmış ise, başlığın bittiği en son karakterine, üst simge olarak atıf verilmeli ve sayfa sonuna dipnot olarak açıklama eklenmelidir. Başlık 20 kelimeyi aşmamalıdır.
 5. Yazar adları: Yazarların açık adları ünvan belirtilmeden adlarının ilk harfi büyük, soyadların tümü büyük harf olacak şekilde başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak ve sayfaya ortalanarak 12 punto yazılmalıdır. Soyadların bittiği en son karakter üzerine üst simge olarak rakam ile yazar adresine atıfta bulunulmalı ve sayfa sonunda dipnot olarak eklenmelidir.
 6. Yazarlara ilişkin dipnot olarak verilen bilgilerde sırasıyla öncelikle sorumlu yazara ait bilgiler (adres bilgileri, e-posta ve ORCID ID) “Sorumlu yazar / Corresponding author’’ ifadesi ile yer almalıdır. Alt satırında sorumlu yazar dışında kalan yazarların makaledeki üst atıf sıralamalarına göre adres bilgileri, e-posta ve ORCID ID bilgilerine yer verilmelidir.
 7. Öz: Yazar adlarının ardından iki satır boşluk bırakılarak, 10 punto olarak yazılmalı ve 300 kelimeyi geçmemelidir. Paragrafın bitiminde bir satır boşluk bırakılarak anahtar kelimeler 10 punto ve en fazla 5 adet olmalıdır.
 8. İngilizce Başlık:anahtar kelimeleri takiben iki satır boşluk kalacak şekilde 12 punto koyulaştırılmış olarak sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır.
 9. Abstract: İngilizce başlığın ardından bir satır boşluk bırakılarak 10 punto olarak yazılmalıdır. Paragrafın bitiminde bir satır boşluk bırakılarak 10 punto olacak şekilde Keywords yazılmalı sayısı 5’i aşmamalıdır.
 10. Makalenin İngilizce olması durumunda; sıralama “İngilizce başlık, Yazar adları, Abstract, Türkçe başlık, Öz” sırasını izlemelidir.
 11. Giriş: Bu bölümde araştırmanın önemi, gerekliliği, gerekçesi, özgün değeri, amacı, kapsamı ve konu ile ilgili önemli görülen önceki çalışmalar hakkında kısa ve açık bilgiler verilmelidir.

Giriş bölümü “Keywords”’den bir satır boşluk bırakılarak 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

 1. Materyal ve Yöntem:Çalışmada kullanılan önemli materyaller ile analitik ve istatistiksel yöntemler yazılmalıdır.
 2. Bulgular ve Tartışma:Elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Elde edilen veriler, konu ile ilgili önceki çalışmalar dikkate alınarak tartışılmalıdır. Şekil ve Çizelgelere mutlaka metin içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Çizelge ve Şekiller atıftan sonra gelecek en uygun yere konulmalıdır. Elde edilen sonuçlar verilirken birlikte vurgulanmalıdır.
 3. Tüm şekil ve çizelgelernumara verilmiş şekilde, makalenin içinde bulunmalıdırlar. Şekil, çizelge ve resimlerin numaralandırması ise Şekil 1, Şekil 2. vb. şeklinde 12 punto ile verilmelidir. Şekil açıklamalarının ardından bir boşluk bırakılarak paragraflar arasında bir boşluk kalacak şekilde ana metin yazılmalıdır. Metin içerisinde yer alan çizelgelerde çizelge numaraları Çizelge 1, Çizelge 2. şeklinde çizelgenin üzerine yazılmalı açıklamaları ise koyulaştırılmamış şekilde olmalı ve çizelge üst sınırı ile açıklama yazısı arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Çizelge içi yazılar 10 puntoya kadar düşürülebilir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 4. Sonuç: Bu kısımda, yürütülen çalışmadan elde edilen önemli sonuçlar, çalışmanın bilime ve uygulamaya katkısı ve öneriler ile ilgili kısa bilgiler verilmelidir.
 5. Teşekkür: Çalışmaya katkısı olan kişiler veya destekleyen kuruluşlar varsa belirtilmelidir.
 6. Araştırmacıların Çıkar Çatışması ve Katkı Oranı Beyanı: Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını ve makale yazımına sağladıkları katkılar belirtilmelidir.
 7. Etik Onay Beyanı: Çalışmanın yapılması için etik onaya gerek varsa ilgili onay ile ilgili bilgi, yoksa gerek olmadığı beyan edilmelidir.
 8. Tüm makalelerde ISU (International System of Units) ölçü birimleri ve ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “ / ” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (4 m/s yerine 4 m s-1, 5 kg N ha-1 gibi).
  Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 10 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” şeklinde verilmelidir (ilişkin model, Eşitlik 1’de verilmiştir).
 9. Makale içindeki tüm atıflar, yazar soyadına göre alfabetik sıra ile kaynakça bölümünde verilmelidir.
 10. Makale içindeki atıflarda “yazar, yıl” sistemi kullanılmalıdır, Smith (2007), cümle sonunda ise (Smith, 2007), İki yazarlı ise Smith ve Cash (2007). üç ve daha fazla yazarlı ise “ilk yazar ve ark.” (Smith ve ark., 2007) şeklinde belirtilmelidir.
 11. Kaynaklar: Makalede atıf yapılan tüm kaynaklar, APA referans sistemine uygun olarak aşağıdaki yazım kurallarına göre verilmelidir. Karakter büyüklüğü olarak 12 punto kullanılmalıdır.
 12. Kaynaklar ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıra ile listelenmelidir.
 13. Her kaynağın 2. satır başlangıcı 0.5 cm girintili olmalı ve her atıftan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 14. İki ya da daha fazla yazarlı yayınlarda, son yazar ‘‘&’’ simgesi ile ayrılmalıdır. Ör.1: Şeker, M., Yücel, Z. & Nurdan, E. 2004. Ör.2: Smith, M., Hill, Z. & Nelson E. 2000.
 15. Aynı yazarın aynı yıla ait yayınlarını kaynakça bölümünde gösterirken a, b, c, vs. harfleri yılın sonuna eklenerek gösterilmelidir.

Kaynakların Yazım Kuralları

Makaleler:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

Buragohain, P., Sreedeep, S., Lin, P., Ni, J. & Garg, A. (2019). Influence of soil variability on single and competitive interaction of ammonium and potassium: experimental study on seven different soils. Journal of Soils and Sediments, 19(1), 186-197. doi: xxxxxx
Ferraro, A. &Scremin-Dias, E. (2018). Structural features of species of Asteraceae that arouse discussions about adaptation to seasonally dry environments of the Neotropics. Acta Botanica Brasilica, 32(1): 113-127.

Kitap:

Tek yazarlı ya da editörlü kitap

 Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi. Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

Gardner, F.P., Pearce, R.B. and Mitchell, R.L.( 2017). Physiology of crop plants (No. Ed. 2). Jodhpur, India: Scientific Publishers,

Ensminger, M.E., Oldfield, J.E. and Heinemann, W.W. (1990). Feeds and nutrition digest: formerly, Feeds and nutrition—abridged, Clovis, CA:  The Ensminger Publishing Company.

Kitabın bir bölümü:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Primmer, C. (2006). Genetic characterization of populations and its use in conservation decision-making in fish. The role of biotechnology in exploring and protecting agricultural genetic resources (97-104). Rome, Italy: FAO.

Bildiri kitabı:

Yazar, A (Yayın Yılı). Bildiri adı. Kitap Adı. Konferansın Tarihi. Yayın Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.

Güneş, İsmail (2003). Dışsallılar teorisi ve ağ dışsallıkları. II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. 17-18 Mayıs. Kocaeli: Beta Basım-Yayım, 117-130.

Tez:

Yazar, A (Yıl). Tezin Adı. Programın Adı, Üniversite ve Enstitünün Adı, Yer.

Öztürk, S. (2004). Türkiye’de Üniversite Özerkliğinin Mali, Akademik ve Yönetsel Boyutlarıyla Kamu ve Vakıf Üniversiteleri İçin Betimlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları:

Anonim 2005. Tarımsal Yapı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enst. Yayın No: 1579, Ankara. http://www.agri.ankara.edu.tr/tarimbilimleri (Erişim tarihi: 12.07.2005).

 1. Atıf/Citation: Makalenin en sonunda makaleye yapılacak atıf bilgileri verilmelidir. Yazarların Soyadı ve Adının ilk harfi, Makalenin yılı, Makalenin Başlığı, Derginin Adı, Cilt, Sayı, sayfa numarası bilgileri aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.