Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad tr-TR duzfad@duzce.edu.tr (Yücel AVŞAR) duzfad@duzce.edu.tr (Yücel AVŞAR) Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konusuna Genel Bir Bakış http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/63 <p>Tıbbi bitkiler, bitki organlarından birinde, birkaçında veya tümünde farmakolojik aktivitesi olan alkaloitler, terpenoitler veya fenolik maddeler gibi biyoaktif maddeleri taşıyan ve sahip olduğu bu bileşikler sayesinde ilaç olarak kullanılan bitkiler olarak tanımlanmaktalardır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Sümerler, Asurlular, Yunanlılar, Mısırlılar ve Hititler bu bitkileri kullanmışlardır. Dioscurides, Galen ve İbn Sina eserlerinde bu bitkilerden bahsetmişlerdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, dünyadaki topluluklarda önemli sosyal, kültürel ve çevresel roller oynamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik ve toprak isteklerine bakıldığında, bu bitkiler hemen hemen her iklim ve ekolojik şartlarda yetişebilmekte; son zamanlarda ilaç ve gıda sektöründe daha fazla kullanılan ve halk tarafından rağbet gördüklerinden dolayı yetiştirilmesi ve ıslahı çalışmaları önem taşımaktadır. Stratejik tarım ürünleri yanı sıra alternatif bir ürün olarak bilinen tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, özellikle yoğun işgücü talebinin olduğu kırsal alanlarda işsizliğin azalmasına ve tarımsal gelirin artmasına katkı sağlayarak sosyo-ekonomi çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.</p> Sam MOKHTARZADEH- Alihan PEKER- Engin ERTUNÇ- Mehmet Fatih ÇAKIR- Hüseyin GÜNGÖR Telif Hakkı (c) 2023 Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/63 Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0000 Bingöl İlinde Bal Arısı Kolonilerinin Arı Merası ve Yaylada Koloni Performansı Üzerine Bir İnceleme http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/68 <p>Bu çalışma, Bingöl şartlarına uyum sağlamış arı kolonilerinde koloni performansını belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla 2021 ve 2022 yıllarında biri arı merası diğeri yayla olmak üzere iki farklı lokasyonda 10 koloni üzerinde yavrulu alan, polenli alan ile arılı çerçeve özelliklerinin tespiti yapılmıştır. Ana nektar akımı öncesi iki yılın ortalaması alınarak yapılan tespitte arı merasında ortalama yavrulu alan miktarı 1158 cm²/koloni, yaylada ise aynı değer 1212 cm²/koloni olarak belirlenmiştir. Polenli alan çalışma sonucunda koloni ortalaması merada 241 cm², yaylada ise 276 cm² olarak belirlenmiştir. Koloni ortalaması mera alanında 2021 yılında 12 çerçeve/koloni olurken, 2022 yılında %1.66 oranında azalarak 10 çerçeve/koloni’ye düşmüştür. Yayladaki koloni ortalaması ise 2021 ve 2022 yıllarında değişmeyerek 11 çerçeve/koloni olarak tespit edilmiştir.</p> Mehmet Ali KUTLU- Sam MOKHTARZADEH- Erdal ÇAÇAN- Kağan KÖKTEN; Selim ÖZDEMİR; Rıdvan UÇAR- Muammer EKMEKÇİ Telif Hakkı (c) 2023 Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/68 Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0000 Biyokompozit Üretiminde Takviye Elemanı Olarak Kullanılan Tarımsal Atıkların İncelenmesi ve Türkiye’deki Tarımsal Atık Potansiyeli http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/69 <p>Artan dünya nüfusunu beslemek amacıyla tarımsal üretim her geçen gün artmaktadır. Bu artışa paralel olarak hızlı tüketimin de etkisiyle tarımsal kaynaklı atıklar da hızla ortaya çıkmaktadır. Tarımsal kaynaklı atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi veya geri dönüşümünün yapılması çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, günümüzde insanoğlunun artan ihtiyaçları nedeniyle geri dönüşümü zor olan veya olmayan hammadde kaynakları da hızla tüketilmektedir. Bu tüketimin sonucunda ortaya çıkan atıklar da çevresel sorunları beraberinde getirmektedir. Özellikle petrol kökenli polimer malzemelerin atıkları çevresel sorunlara neden olan en önemli atıklardan birisidir. Atıklar nedeniyle oluşan çevresel sorunlar, araştırmacıları yeni arayışlara yönlendirmiş ve artan çevre bilinciyle birlikte doğada çözünebilir malzemelere olan ilgi tekrar ortaya çıkmıştır. Biyokompozitler, biyobozunabilir polimer matris ve biyobozunabilir takviye elemanlarından oluşan ekolojik ve/veya yeşil malzeme olarak adlandırılan malzemelerdir. Sürdürülebilir ve doğa dostu olmaları sebebiyle biyokompozitler geleceğin malzemeleri olarak ifade edilmektedir. Özellikle, doğal kaynaklardan yapılan, yüksek performanslı, ucuz, ekolojik ve sürdürülebilir mühendislik malzemelerinin veya ürünlerinin gelişimi dünya çapında artmaktadır. Diğer taraftan, biyokompozit malzemelerin endüstriyel üretimi ve kullanımının daha da yaygınlaşmasıyla özellikle petrol kıtlığı ve atık yönetimi sorunları için bir çözüm sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada, dünyada,biyokompozit malzeme üretiminde takviye elemanı olarak değerlendirebilen tarımsal atıklar incelenmiştir.</p> Yücel AVŞAR- Bekir ÇEVİK Telif Hakkı (c) 2023 Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/69 Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0000 Ülkesel ve Bölgesel Ölçekte Türkiye’nin Bitkisel Atık Miktarları http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/75 <p>Ülkemizde oluşan tarımsal atıklar, miktar olarak oldukça fazla ve çeşitlidir. Yıllık 62.2 milyon ton olan bitkisel atık miktarımız yeterince değerlendirilememektedir. Ülkemizde oluşan tarımsal atıklar genellikle tarlalarda bırakılmakta, hasat sonrası yakılmakta veya hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde atık olarak sorun iken, tarım ve endüstri başta olmak üzere pek çok sektörde değerli bir hammadde olan tarımsal atıkların değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar sürdürülebilir tarıma, kimyasalların zararlı etkilerinin azaltılmasına ve ekonomiye katkılar sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizdeki tarımsal atıkların miktarı konusunda ihtiyaç duyulan bilgilerin olduğu bir kaynağa rastlanamamış olup sadece T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan BEPA adlı arama motoru kullanılarak veriler sağlanmıştır. Elde edilen veriler ile Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve sebze üretim ve atık miktarları karşılaştırılmıştır. Bu çalışma Türkiye’deki tarımsal atıkların miktarını bölgesel ve ülkesel ölçekte bir araya getiren ilk çalışmadır.</p> Alperen ÜNLÜ- Zübeyde Filiz ARSLAN- Recai ARSLAN- Faik CEYLAN Telif Hakkı (c) 2023 Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/75 Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0000 İznik Zeytin Üreticilerinin Bitki Koruma Sorunları http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/77 <p>Bu çalışma, Bursa ili İznik ilçesindeki zeytin üreticilerinin tarım uygulamalarını, toprak işleme alışkanlıklarını, gübreleme yöntemlerini, sulama tercihlerini, yabancı ot sorunlarını ve zararlı organizma mücadele stratejilerini inceleyen bir anket çalışmasının sonuçlarını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 2019 yılında 40 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.</p> <p>İznik ilçesindeki zeytin üreticilerinin çoğunluğu (%43), zeytin bahçelerinin büyüklüğünü 10-15 dekar arasında sınıflandırmaktadır. Bu, bölgedeki zeytin üretim alanlarının yoğunlaştığı bir aralığı temsil etmektedir. Zeytin üreticileri, genellikle NPK gübresi ile dengeli gübreleme yapmayı tercih etmektedirler. Ayrıca, şeker gübreleri olarak bilinen amonyum sülfat gibi gübreleri de yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar. Gübre kullanımının bu kadar yaygın olması, verimli bir zeytin üretimi için hayati önem taşımaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%90), damlama sulama sistemini kullanmayı tercih etmektedir. Bu tercih, su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını desteklemektedir. Zeytin bahçelerinde yabancı ot sorunu, çiftçilerin %57'sinde orta düzeyde bir sorun olarak görülmektedir. Bu durum, yabancı ot mücadelesinin önemini vurgulamaktadır. Glyphosate, zeytin bahçelerinde en yaygın kullanılan herbisit olarak öne çıkmaktadır ve kullanım oranı %78'dir. Ayrıca, insektisitler ve fungusitler, zararlı organizmalara karşı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Zeytin bahçelerinde en önemli hastalık olarak halkalı leke hastalığı belirtilmektedir. Üreticilerin tamamı, hastalıkla mücadele etmektedirler. Zararlı organizmalar arasında Zeytin güvesi, Zeytin sineği ve Zeytin kabuklu biti öne çıkmaktadır. Bu zararlılara karşı da çeşitli kimyasal mücadele stratejileri uygulanmaktadır.</p> Alperen Haliloğlu- Zübeyde Filiz ARSLAN- Mustafa Said BAYRAM Telif Hakkı (c) 2023 Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/77 Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0000